OČITOVANJE: JAVNA RASPRAVA_STRATEŠKA STUDIJA I NACRT PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE UGLJIKOVODIKA U PODMORJU CRNE GORE 

Izdvajamo iz sadržaja Strateške studije: 

IZVJEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU (SPU) ZA ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJU UGLJOVODONIKA U PODMORJU CRNE GORE (…) 

Ovaj projekat ima za cilj da: 1) procijeni uticaje na životnu sredinu, društvene uticaje i uticaje na zdravljeistraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore (…) 

Sveukupni ciljprojekta je da obezbijedi alat koji će pomoći Ministarstvu ekonomije da, u najranijim mogućim fazama donošenja odluka, upravlja aktivnostima na istraživanju i proizvodnji ugljovodonika u podmorju Crne Gore na održiv način,…“ str. 1-1 Strateške studije 

„2.1 PROCES STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Strateška procjenauticaja na životnu sredinu se definiše kao “sistematskineprekidan proces procjene kvaliteta životne sredine, najranijem odgovarajućem stadijumu donošenja javno odgovornih odlukai posljedicaalternativnih vizija i razvojnih namjerauključenih u politikuplanske ili programske inicijativeobezbjeđujući potpunu integraciju relevantnih biofizičkihekonomskihdruštvenih i političkih razmatranja”. 

Prema tome, SPU je instrument koji pomaže pri donošenju odlukačiji je cilj da premosti jaz između strateških inicijativa i procjene uticaja na životnu sredinu (EIA) na programskom nivoupružajući sistemski analitički pristup koji može identifikovati i adresirati pitanja upotrebe resursaefikasnosti i održivostite na taj način predstavljakorak naprijed ka potpuno integrisanom planskom pristupukoji promoviše i unapređuje održivi razvoj…“ str. 1-5 Strateške studije 

5.8.8.3 Turizam 

5.8.8.3.1 Uvod 

Imajući u vidu značajne turističke resurseblizinu emitivnih tržišta i više od pola vijeka istorije internacionalnog turizma, turizam je odredjen kao pokretač novog razvojnog ciklusa i strateški prioritet Crne Gore. 

Nastojanje da se Crna Gora razvije u prepoznatljivu i konkurentnu turističku destinacijudovelo je do orjentacije ka novoj filozofiji razvoja po kojoj povećanju atraktivnosti pojedinih destinacija i dobrobiti njihovog lokalog stanovništva u velikoj mjeri doprinosiorijentacija ka održivom turizmu. (…) 

5.8.8.3.2 Turizambiodiverzitet i održivi razvoj u Crnoj Gori Turizam se posmatra kao jedan od najvažnijih izvora prihoda u Crnoj Gorikao i potencijala za otvaranje novih radnih mjestasmanjenje siromaštvapodsticanje odgovornog odnosa prema životnoj sredini i odgovornog upravljanja resursima i dostupnosti obrazovanja itd. 

Crna Gora se deklarisala kao „ekološka država 1991godinešto je jedinstvena ideja koja nedovoljno odražava realnost.(…) 

Nacionalna strategija održivog razvoja (NSOR) je promovisala održivi razvoj u sektoru turizma kao razvoj „(ikoji poštuje ekonomskeekološke i socijalne principe u međusobno uravnoteženom odnosu; (ii) koji ne iscrpljuje prirodne resursenego ihkoristi samo u mjeri koja obezbjeđuje da ostanu na raspolaganju i budućim generacijama; (iii) koji čuva kulturnu raznovrsnost i identitet, a pritomstimuliše sklad društvai (iv) pored toga, ima u vidu zadovoljstvo turista. “ (IzvorMinistarstvo uredjena prostora i zastite zivotne sredineNacionalna strategija biodiverziteta sa Akcionim planom za period 2010. – 2015. godine (prijedlog), jul 2010., str. 35), str. 5-124 i 125 Strateške studije 

„5.9 ZDRAVLJE 

Značajan doprinos reformi zdravstvenog sistema je promocija formulisanja javne politike zdravstvaNaime, u skladu sa pomenutim konceptomneophodno je raditi na definisanju zdravstva kao prioriteta cijelog sistema kako bi bilo obezbijeđenoučešće svakog sektora u procesu promocije i čuvanja zdravlja populacije. Pored toga, neophodno je stvoriti podržavajuće okruženje da bi se na najbolji mogući način dostigao životni potencijal. Nekontrolisana upoteba prirodnih resursa izaziva jasnu identifikaciju brojnih evidentnih i mogućih faktora zdravstvenih rizika.“str. 5-146 Strateške studije 

Glavni razlozi hospitalizacije prema Statističkom godišnjaku o zdravlju i zdravstvu stanovništva prikazani su u Tabeli 5.55. 

Tabela 5.55        Glavne dijagnostifikovane bolesti po uzroku hospitalizacije 

Bolest 

Dijagnostifikovanih slučajeva 

Bolesti krvnih sudova (I00-I99) 

10,775 

Tumori (C00-D48) 

7,981 

Bolesti respiratornog sistema (J00-J99) 

7,960 

Bolesti sistema za varenje (K00-K99) 

6,675 

 

(…)Problemi u unapređenju i očuvanju zdravstvenih ciljeva 

Gore navedeni podaci pokazuju da faktori iz životne sredine umnogome utiču na zdravlje, a postojanje istraživanja i proizvodnje ugljovodonika povećava faktore rizika od uticaja životne sredine na zdravstvene probleme. „ str. 5-151 i 152 Strateške studije 

 

 

Prema gore navedenome prioriteti su: 

– prioritet održivog razvoja, 

– prioritet turizma kao pokretača novog razvojnog ciklusaturizam kao strateški prioritet, 

– dokazana povezanost faktora iz životne sredine i zdravlja, odosno prioritet učešća u procesu promocije i čuvanja zdravlja populacije te stvaranja podržavajućeg okruženja da bi se na najbolji mogući način dostigao životni potencijal, 

za Crnu Goruali i za sve zemlje Jadrana, za zemlje Europe i svijeta. 

Sljedeći ove jasno postavljene prioritete proizlazi da se Program istraživanja i proizvodnje ugljikovodika ne uklapa u strategiju razvojaCrne Gore niti drugih zemalja u regiji i izvan nje. 

 

Ciljevi: 

Strategije i planovi prostor su za sagledavanje učinjenogstanja te prostor za uvid u prostor za poboljšanja i mogućnosti. Oni moraju jasno određivati cilj i svrhu temeljem kojih se donose vezani akti i provodi praksaTrenutno stanje gospodarenja (prirodnimresursima možemo ocijeniti apsolutno kao neodrživo, a i u neskladu s EU smjernicamadobroj praksi na svjetskoj razini te Pariškim sporazumom. 

Svaka strategija, plan i aktivnosti moraju biti sagledani i u širem kontekstu i općim zadanim ciljevima. Danas smo svjesni kulture konzumerizmaglobalizacijeneumjerenosti i neodgovornosti. Zapadni“ načina životadirektno je povezan s iskorištavanjem neobnovljivih izvora energije. 

Podrška daljnjem iskorištavanju neobnovljivih resursa (bilo koji vid podrške ili nedjelovanja)podrška je i načinu života koji se pokazao kao neodrživkonzumerizamneumjerena prehranabacanje hrane i s druge strane glad, nerazborito korištenje ambalaženeograničena dostupnost i stvaranje otpadamonokulturni nasadi, GMO, uzgoj životinja na veliko, transport, skladištenjekemikalijei kao rezultat svega klimatske promjeneprirodne katastrofeizumiranje pojedinih živih vrstaopćenito neravnoteža u prirodnom sustavu i u konačnici – bolesti zapadne civilizacije (bolesti srca i krvožilnog sustavaautoimune bolestimaligna oboljenjadijabetespretilost i dr.)od koji danas oboljeva i sve više djece i u sve mlađoj dobi. 

Danas smo apsolutno svjesni neodrživosti suvremenog načina života i potrebe za sustavom kojemu će prioritet biti briga za ZemljuGospodarenje (prirodnimresursima kompleksan je i vrlo odgovoran izazov koji treba uključiti i sve izazove suvremenog načina života, odnosno podržatiekološki i zdravstveno prihvatljive materijalekorištenje obnovljivih resursaorgansku proizvodnjučist okoliš od hranevodezraka do atmosferezdravu hranu bogatu nutrijentima (lokalna proizvodnjaubiranje zrelih plodovaskraćeno vrijeme do stolasmanjenje toksina iz hrane na najmanju moguću mjeruodnosno maksimalna sigurnost hranemaksimalno očuvanje nutrijenatasezonske namirnice kojima se održava ravnoteža organizma itd), sačuvati prirodnu ravnotežubioraznolikost itd. 

Prema članku 70. Ustava Republike Hrvatske »Svatko ima pravo na zdrav život«, a »Država osigurava uvjete za zdrav okoliš«. Nadalje, »Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnostiosobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudiprirode i ljudskog okoliša«. 

 

Zaključak: 

Odobravanje Programa istraživanja i proizvodnje ugljikovodika, u Jadranu i na kopnuapsolutna je podrška neodrživom načinu životasmanjenju životnog potencijala i kvalitete života te održivih uvjeta u okolišupodrška daljnjem iskorištavanju neobnovljivih resursaemisiji stakleničkih plinovasvjesno sudjelovanje u globalnom zagrijavanju i izazivanju klimatskih promjena i njihovih posljedica u regiji i izvan nje. 

Uz sve navedenorizik direktnog onečišćenja Jadrana i obalnog područjaaktivnostima i resursimarizik je uništavanja ekosistema i glavnih strateških prioriteta Crne Gore i Hrvatske – održivog turizmaodržive poljoprivrede i težnje ka samodostatnosti. 

 

Ovo očitovanje šaljemo kao dio naše misije promicanja kulture održivostiodnosno aktivnog i odgovornog načina života koji će omogućiti zdravlje i bolju kvalitetu života svakog pojedinca i društva u cjelini no i drugih živih vrsta u našem okruženjuPozitivno je što su upravo ti ciljevi prepoznati te postavljeni i kao prioriteti Strateške studije i drugih strateških dokumenata Crne Gore, zemalja u regijii, EU i svijeta. Oni to trebaju ostati i u praksi. 

Nadamo se da ćete uvažiti naše komentare. 

3L 

Očitovanje smo 16. veljače 2016. godine poslali na adresu: 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje 

Tekst službene obavijesti (izvor: www.facebook.com/NASJadran) 

  1. Strateškastudija za Program istraživanja i proizvodnje ugljikovodika u podmorju Crne Gore (u daljnjem tekstuStrateška studijai Nacrt Programa istraživanja i proizvodnje ugljikovodika u podmorju Crne Gore (u daljnjem tekstuNacrt Programastavljaju se na javni uvid i javnu raspravu. 
  2. Javnuraspravu koordinira i provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirodeRadnička cesta 80, Zagreb. 
  3. Javniuvid i javna rasprava o dokumentaciji iz točke 1. održat će se u razdoblju 25. siječnja do 23. veljače 2016. Obavijest o održavanju javne raspraveStrateška studija, Ne-tehnički sažetak strateške studijete Nacrt Programa bit će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti na internetskim stranicama Ministarstvahttp://www.mzoip.hr/hr/okolis/puo-i-spuo.html pod kategorijom ‘Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO), Prekogranični postupci strateške procjene. 
  4. Prijedlozi,mišljenja i primjedbe javnosti mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresuMinistarstvo zaštite okoliša i prirodeSektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenjeRadnička cesta 80, Zagreb, ili na e-mail adresu: ana.kovacevic@mzoip.hr, zaključno s posljednjim danom javne raspraveSvi prijedlozimišljenja i primjedbekoji ne budu dostavljeni u roku i čitko pisanineće se uzeti u obzir. 

Direktni linkovi za skidanje dokumentacije: 
• Obavijest o javnoj raspravihttp://www.mzoip.hr/doc/22012016_-_obavijest_o_javnoj_raspravi.pdf 
• Strateška studijahttp://www.mzoip.hr/doc/strateska_studija_3.pdf 
• Strateška studija – engleska verzijahttp://www.mzoip.hr/doc/strateska_studija_-_engleska_verzija.pdf 
• Ne-tehnički sažetak studijehttp://www.mzoip.hr/doc/ne-tehnicki_sazetak_studije_23.pdf 
• Ne-tehnički sažetak studije – engleska verzijahttp://www.mzoip.hr/doc/ne-tehnicki_sazetak_studije_-_engleska_verzija.pdf 

 

    Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

    +385 91 5842969