3L Očitovanje u internetsko savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uključili smo se u javnu raspravu te se očitovali o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Evo naših prijedloga s obrazloženjem.
Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili akta o kojem se provodi savjetovanje Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Razdoblje internetskog savjetovanja (početak i završetak)
  1. rujna – 4. listopada 2014.
Ime i prezime osobe, odnosno naziv predstavnika zainteresirane javnosti (organizacije civilnog društva, ustanove i sl.) koji daje očitovanje Udruga za skrb djece s posebnim zdravstvenim potrebama 3L
Načelne primjedbe i prijedlozi s obrazloženjem Uvođenje i/ili omogućavanje kontinuirane i stalno dostupne zdravstvene skrbi za djecu s posebnim zdravstvenim potrebama u svim školama, centralnim i područnim objektima, tijekom nastave, dnevnog boravka, škole u prirodi, izleta i izvannastavnih aktivnosti te kontinuirano provođenje edukacije i promicanja zdravlja u obrazovnim ustanovama – odnosno stalno zapošljavanje stručnog tima koji će u suradnji sa doktorom specijalistom, roditeljima i civilnim društvima pomagati djeci u kontroli bolesti (primjerice dijabetes tipa 1), educirati zaposlenike škole te djecu, poticati senzibilitet te na toleranciju, pomagati u organizaciji i odabiru obroka (primjerice celijakija, alergije, intolerancije i sl.), pomagati učiteljima, nastavnicima i profesorima u prilagodbi nastave za razrede u koje je uključeno i dijete s poremećajima u ponašanju (primjerice ADHD), održavati edukacijske radionice za djecu i obitelj (poticanje na tjelovježbu, radionice pripreme hrane, radionice razvijanja sposobnosti nošenja sa stresom, radionice u cilju omogućavanja pravilnog rasta i razvoja, radionice specifične za pojedina oboljenja i dr.) i sl.
Primjedbe i prijedlozi na pojedine odredbe  s obrazloženjem
  1. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA SKRB UČENIKA
Članak 64. Osnovne škole, a posebno učitelji i stručni suradnici, dužni su voditi brigu o zdravstvenom stanju učenika i o tome obavje­štavati ustanove zdravstva i roditelje, odnosno staratelje. – prijedlog izmjene: Osnovne škole, odnosno tim stručnjaka osposobljenih za zdravstvenu i socijalnu skrb te edukaciju, dužni su promicati zdravlje te kontinuirano voditi brigu o održanju zdravlja djece, o kontroli bolesti djece s posebnim zdravstvenim potrebama, o zdravstvenom stanju učenika te njihovom pravilnom rastu i razvoju, uključujući socijalno – emocionalni razvoj djeteta. Stručni tim dužan je surađivati s učiteljima, roditeljima, odnosno starateljima, ustanovama zdravstva i civilnim društvima. Stručni tim dužan je kontinuirano se educirati o posebnim zdravstvenim potrebama djece uključene u nastavu te o kvalitetnoj kontroli bolesti. Stručni tim bit će kontinuirano i stalno dostupan u svakom objektu te je dužan djetetu osigurati skrb tijekom nastave, dnevnog boravka, škole u prirodi i ostalih posebnih programa, izleta te tijekom provođenja izvanškolskih aktivnosti. Stručni tim dužan je blisko i kontinuirano surađivati sa svim zaposlenicima škole, a posebno s učiteljima te u organizaciji prehrane i tjelesnih aktivnosti. Stručni tim dužan je pristupiti i voditi brigu o svakom djetetu s posebnim zdravstvenim potrebama individualno. Osnovne škole dužne su u suradnji sa stručnim timom organizirati programe poticanja zdravlja i zdravog načina života. – obrazloženje: Sve je više djece s posebnim zdravstvenim potrebama i sve mlađa djeca oboljevaju. Oboljenja su često specifična te kombinirana te su i specifične potrebe svakog djeteta i obitelji pri čemu treba poštivati i situaciju i izbore obitelji (primjerice o načinu prehrane). Učitelji često nisu dovoljno i kontinuirano educirani u pogledu zdravstvenih potreba djeteta te često nisu niti u mogućnosti pružiti posebnu i dodatnu brigu djetetu s posebnim potrebama. Stručni suradnici često nisu stalno dostupni i prisutni te nemaju obvezu pratnje djece i tijekom posebnih programa, izleta, izvanškolskih aktivnosti, dopunske nastave i sl.,nemaju obvezu edukacije zaposlenika škole i djece, promicanja zdravlja i tolerancije, uključivanja u organizaciju obroka, a u školama se često i ne prepoznaje, ne tolerira posebna zdravstvena potreba djeteta. Kvalitetna kontrola bolesti preduvjet je za normalan rast i razvoj djeteta te proces socijalizacije, spriječava pojavu neprihvatljivog ponašanja, omogućava održanje zdravlja djeteta, bolju kvalitetu života djeteta i obitelji te općenito omogućava bolji uspjeh djeteta. Kontrola bolesti često je prepuštena roditeljima, odnosno starateljima koji dakle nemaju institucionalnu podršku. Svu odgovornost tada snosi dijete i roditelj što rezultira preopterećenjem i djeteta i roditelja te usporavanjem osamostaljivanja. To znači i smanjenje radnih mogućnosti roditelja koji stalno moraju biti na raspolaganju (npr. biti pratnja djetetu koje ide u školu u prirodu i na maturalac). Stoga predlažemo organizaciju stručnog tima koji će blisko surađivati sa svim zainteresiranim stranama koje mogu biti od pomoći djetetu,  a koji će biti stalno dostupni te posebno educirani sukladno posebnim potrebama. Istodobno omogućava općenito promicanje zdravlja i tolerancije u obrazovnim ustanovama. Članak 65. Oblici i način ostvarivanja zdravstvene skrbi učenika osnovne škole provodi se prema propisima iz zdravstva. – prijedlog izmjene: Oblici i način ostvarivanja zdravstvene skrbi učenika osnovne škole provodi se prema posebnim propisima. – obrazloženje: Zdravstvena i socijalna skrb trebala bi osim smjernica iz zdravstva uključivati i socijalne smjernice te uvažiti i pedagoške smjernice, smjernice zdravstvenog odgoja, nutricionističke preporuke, alternativne metode održanja zdravlja i liječenja, odnosno propisi bi trebali biti sastavljeni posebno prema interdisciplinarnom savjetovanju sa svim zainteresiranim stranama. Članak 67. Osnovne škole dužne su organizirati prehranu učenika dok borave u školi. – prijedlog izmjene: Osnovne škole dužne su organizirati prehranu učenika dok borave u školi te prema potrebi. Osnovne škole dužne su organiziranu prehranu individualno prilagoditi posebnim zdravstvenim potrebama učenika. Osnovne škole prehranu organiziraju u suradnji sa stručnim timom koji kontinuirano brine o zdravstvenoj i socijalnoj skrbi svih učenika. – obrazloženje: Kao što smo gore naveli, zdravstvene potrebe djece su česte te mogu biti vrlo specifične, a one su često direktno povezane sa načinom prehrane. Primjerice djeca oboljela od dijabetesa tipa 1 prehranu usklađuju s djelovanjem terapije inzulina te metaboličkim potrebama koje ovise o količini tjelesnih aktivnosti, o trenutnoj razini glukoze u krvi, količini stresa… Djeci oboljeloj od celijakije potrebno je organizirati obroke koji niti u tragovima ne sadrže gluten. Česte su alergije i intoleranicije na pojedine namirnice ili skupine namirnica. Česti su poremećaji u ponašanju koji su također direktno povezani s prehranom. Prehranu sukladnu posebnoj zdravstvenoj potrebi djeteta treba omogućiti i tijekom aktivnosti kada djeca ne borave u školi, odnosno ako su na organiziranom školskom izletu ili slično. Vrlo je rijetko dostupan posebno pilagođen jelovnik što znači da će se dijete s posebnom potrebama vezanim uz prehranu izdvajati u takvim i sličnim situacijama. Također smatramo da je potrebno prehranu prilagoditi izboru obitelji o načinu prehrane poštujući pravo na slobodan izbor: poštivati izbor obitelji da se hrani mesom, vegetarijanski, veganski, makrobiotički, flexitarijanstvo, prehranu bez glutena, prehranu siromašnu ugljikohidratima i sl. Kvalitetna suradnja obrazovnih ustanova s obitelji nužna je za poboljšanje i održnje kvalitete života svakog djeteta i društva u cjelini.

Slavka Batušića 11, 10090 Zagreb

+385 91 5842969